MENÜ

Site İçi Arama

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. (“Göztepe”) ait https://www.goztepe.org.tr/  internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi ve uygulama üzerinden işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca işbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz bilgileri sizlere sunulmuştur. Bu aydınlatma metni 30.09.2020 tarihinde güncellenmiş olup, beyanın şirketimizce kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitemiz ve Uygulamamız aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

İnternet sitesi çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirme aşağıdaki listede sunulmuştur.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Kullanılan Çerezler Nelerdir?

İnternet sitesi içerisinde Google Analytics, CloudFlare, Hotjar ve Grav çerezleri kullanılmaktadır.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Google Analytics çerezleri sayesinde basit site performanslarını takip etmek için analizler alınmaktadır.

ÇEREZ İSİM AÇIKLAMA, SÜRE ve TERCİHLER
Google Analitycs _ga, _gid, _gat

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler sadece internet sitesi kullanımına ait istatistiksel anonim veri olup, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Maksimum Tutulan Süre: 720 Gün

Kullanılan Süre: 180 Gün

Çerezlerin Kontrolü: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout [Y2]

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamında aşağıda listeli haklara sahiptirler:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Tüm bu listeli taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusuna ait tüm bilgilerin de yer aldığı başvuru formunu doldurmak suretiyle Şirkete iletebilirsiniz.

Santral Aydınlatma Metni

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. (Göztepe)’yi arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve çağrı merkezi ses kayıtları ile görüşme esnasında kendi tercihleri doğrultusunda paylaştıkları diğer kişisel verileri; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla telefon görüşme kayıtlarının tutulması ve görüştüğünüz çalışan/yetkili tarafından alınacak notlar aracılığıyla tamamen ve kısmen otomatik yollarla Göztepe tarafından işlenmekte olup sadece gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine uygun olarak Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. ‘ne iletebilirsiniz.”